Esittely

Työkokemukseni

IMG_3411Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK), opinnoissani olen suuntautunut päihde- ja mielenterveystyöhön. Olen työskennellyt mm. syömishäiriöosastolla, nuorisopsykiatrian tutkimus- ja hoito-osastolla sekä nuorisopsykiatrin poliklinikalla. Nykyään toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana ja minulla on oma psykoterapiavastaanotto Helsingissä.

Koulutukseni

Kognitiivinen psykoterapeutti (Valvira, KELA) – Ylempi erityistaso (YET)

MDFT – Multidimensional Family Therapy (Monimuotoinen perheterapia)

Työnohjaaja – STOryn (Suomen Työnohjaajat ry) jäsen

Skeematerapia – 40 hours Schema Therapy training (Luote Oy)

Pariterapia (30 op) – Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito (Suhteessa Oy)

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia kattaa alleen monia teoreettisia malleja ja käytännön sovelluksia sekä työtapoja. Näitä yhdistää kognitiiviseen psykologiaan perustuva käsitteistö sekä työskentelyperiaatteet, joita ovat työskentelyn tavoitteellisuus ja tutkiva työote. Kognitiivinen psykoterapeutti näkee, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja näin ollen ajatusmalleja tutkimalla ja laajentamalla, uusia näkökulmia etsien saadaan muutosta myös tunnekokemuksiin ja toisinpäin. Itselläni on integratiivinen työote ja yhdistän työssäni perinteisen kognitiivisen terapian toimintatapoja sekä kolmannen aallon terapiasuuntauksia asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista käsin. Kognitiivisessa terapiassa sinun ja terapeutin välinen aktiivinen, tasavertainen ja vuorovaikutteinen yhteistyösuhde on avainasemassa ja jokainen terapia suhde on näin ollen ainutlaatuinen.

Lisätietoa kognitiivisesta psykoterapiasta löydät esim. Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen kautta http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/?page_id=4

 MDFT- terapeutti

Kognitiivisen terapian lisäksi olen opiskellut MDFT- terapeutiksi (Multidimensional Family Therapy). Tämä terapiamuoto on kehitetty päihde- ja käyttäytymisongelmista kärsivien nuorten ja heidän perheidensä tueksi ja se on todettu useissa tutkimuksissa hyvin tehokkaaksi hoitomuodoksi. Lisätietoa löydät osoitteesta http://www.mdft.org tai http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/mdft_net.pdf

Työnohjaus

Olen valmistunut työnohjaajaksi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämässä koulutuksessa keväällä 2017. Koulutus antoi valmiuksia tutkia monipuolisesti työssäjaksamiseen ja työpaikan dynamiikkaan liittyviä ilmiöitä sekä konkreettista tukea erilaisiin työtapauksiin (case –työnohjaus). Olen STOryn ( Suomen Työnohjaajat ry) jäsen.